Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jacek Semeniuk Stanowisko: Wójt Gminy Wojsławice
Telefon: tel. (82)566-91-02 fax. (82)566-91-02
Email:
1
Henryk Gołębiowski Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: 82 5669102
Email:
Godziny przyjęć:

pok. nr 11


Obowiązki:

Do zakresu zadań i kompetencji Wójta należy:
1)  Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i reprezentowanie jej na zewnątrz.
2)  Wydawanie decyzji w zakresie administracji publicznej.
3)  Wójt może upoważnić Sekretarza, Skarbnika lub innych pracowników Urzędu do
wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Wójta.
4)  Udziela pełnomocnictwa w sprawach należących do jego własnych kompetencji.
5)  Jest szefem Obrony Cywilnej i w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Państwa
lub  ogłoszenia  stanu  klęski  żywiołowej  działa  na  zasadach  określonych  w
odrębnych przepisach.
6)  Wydaje  zarządzenia  w  sprawach  organizacyjnych  i  porządkowych.  Ustala
organizację  pracy  ukierunkowaną  na  sprawne  funkcjonowanie  Urzędu.  Ustala
regulamin  organizacyjny  i  pracy  Urzędu  a  także  m.in.  regulaminy: wynagradzania,  naboru  na  wolne  stanowiska  urzędnicze,  służby
przygotowawczej .
7)  Wójt przygotowuje projekt budżetu i bez jego zgody Rada nie może wprowadzić w
projekcie  budżetu  gminy  zmian  powodujących  zwiększenie  wydatków  nie
znajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenia planowanych
dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.
8)  Wójt  współpracuje z Radą, jej komisjami i organami jednostek pomocniczych  w
zakresie  swego  działania. Wójt  przygotowuje  projekty  uchwał  Rady,  wykonuje
budżet,  gospodaruje  mieniem  komunalnym  i  odpowiada  za  prawidłową
gospodarkę  finansową  Gminy. Wójt  wykonuje  uchwały  Rady  i  zadania  Gminy
określone  przepisami  prawa.  Przedkłada  Wojewodzie  i  Regionalnej  Izbie
Obrachunkowej uchwały podjęte przez Radę oraz składa Radzie sprawozdania
ze swojej działalności.
9)  Wójt dokonuje okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych w
tym kierowników jednostek organizacyjnych Gminy.
10) Wójtowi przysługuje wyłączne prawo:
a)  zaciągania  zobowiązań  mających  pokrycie  w  ustalonych  w  uchwale
budżetowej kwotach  wydatków  w ramach upoważnień udzielonych  przez
Radę,
b)  emitowania  papierów  wartościowych  w  ramach  upoważnień  udzielonych
przez Radę,
c)  dokonywania wydatków budżetowych,
d)  dysponowania rezerwami budżetu Gminy,
e)  ogłaszania przetargów.
11) Wójt niezwłocznie ogłasza uchwałę budżetową i sprawozdanie z jej wykonania w
trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.  
12) Wójt  utrzymuje  więź  ze  społeczeństwem,  w  sprawach  ważnych  lub  w
przypadkach  określonych  odrębnymi  przepisami  prawa  –    zasięga  opinii
mieszkańców,  organizacji  i  środowisk  lokalnych  oraz  informuje  o  założeniach
projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej Gminy.
13) Nadzoruje  ochronę  informacji  niejawnych  wytwarzanych,  przetwarzanych,
przechowywanych i przekazywanych w Urzędzie.
                                                              
1. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy i sprawuje bezpośredni nadzór nad
działalnością: 1)  Sekretarza,
2)  Skarbnika,  
3)  Kierowników referatów,
4)  Kierowników jednostek organizacyjnych Gminy,
5)  Samodzielnego stanowiska ds. obronnych, kultury i sportu,
6)  Samodzielnego stanowiska ds. prawnych./ radca prawny /.
2. Wójt wykonuje czynności z zakresu prawa pracy także wobec pozostałych  
   pracowników Urzędu.

Kadencja 7 [2014-2018] 2
Jacek Semeniuk Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: tel. (82)566-91-02 fax. (82)566-91-02
Email:
Kadencja 6 [2010-2014] 3
Jacek Semeniuk Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: tel. (82)566-91-02 fax. (82)566-91-02
Email:
Kadencja 5 [2006-2010] 4
Jacek Semeniuk Stanowisko: Wójt Gminy
Telefon: tel. (82)566-91-02 fax. (82)566-91-02
Email:
Kadencja 4 [2002-2006] 5
Henryk Gołębiowski Telefon: 82 5669102
Email:
Kadencja 8 [2018-2023] 6