Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Jarosław Osuchowski Stanowisko: Sekretarz Gminy
Telefon: 82 5669102 w.112
Email:
Godziny przyjęć:

pok. nr 12


Obowiązki:

1.  Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Urzędu.  
2.  Sekretarz  kontroluje  działalność  poszczególnych  stanowisk  pracy  w  Urzędzie  m.in.
poprzez system kontroli zarządczej.
3.  Do zadań Sekretarza należy w szczególności:
1)  zapewnienie  zgodności  wydawanych  decyzji  i  działania  Urzędu  z
obowiązującymi przepisami prawa,
2)  organizacja  pracy  Urzędu  i  koordynowanie  działań  podejmowanych  przez
poszczególne  komórki  organizacyjne,  nadzór  nad  właściwym  przepływem
informacji  publicznych,  analiza  warunków  pracy  w  Urzędzie,  podejmowanie
inicjatywy ich usprawnienia,
3)  okresowa  ocena  pracy  pracowników  zatrudnionych  na  samodzielnych
stanowiskach pracy,
4)  nadzorowanie  przestrzegania  instrukcji  kancelaryjnej  i  jednolitego  rzeczowego
wykazu akt, sprawnego obiegu dokumentów,
5)  organizowanie  współdziałania  z  sołectwami  oraz  jednostkami  organizacyjnymi
Gminy,
6)  nadzorowanie  przestrzegania  zasady  rzetelnego  i  terminowego  załatwiania
spraw i prawidłowej obsługi klientów Urzędu,
7)  wdrażanie uchwał Rady i nadzór nad ich wykonaniem,
8)  nadzór nad ewidencją uchwał Rady i zarządzeń Wójta,
9)  zapewnienie skutecznego sposobu publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń
oraz wszelkich informacji o charakterze publicznym na terenie Gminy, 10)  nadzór nad prowadzeniem zbioru  przepisów  gminnych oraz  udostępnianie ich
do wglądu,
11)  inicjowanie  i  tworzenie  warunków  do  podnoszenia  kwalifikacji  pracowników
samorządowych - ustala plan doskonalenia zawodowego,
12)  zapewnienie obsługi prawnej Urzędu,
13)  koordynowanie  i  organizacja  spraw  związanych  z  wyborami,  referendami  i
spisami,
14)  nadzorowanie czasu pracy pracowników samorządowych,
15)  przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli,
16)  wykonywanie  innych  prac  zleconych  przez  Wójta  w  ramach  udzielonego
upoważnienia,
17)  nadzór nad ewidencjonowaniem udzielonych pełnomocnictw i upoważnień.
18)  jest urzędnikiem wyborczym wykonującym zadania wójta w zakresie organizacji
i  przeprowadzania  wyborów  do  parlamentu  UE,  Sejmu  i  Senatu  RP,
samorządowych i referendum,
     19)   Współdziała z Radą i jej komisjami.
20)  organizuje i nadzoruje w porozumieniu z Wójtem nabór na wolne urzędnicze  
        stanowiska pracy oraz organizuje i nadzoruje przebieg służby przygotowawczej.  
        Prezentuje nowoprzyjętych pracowników i zapoznaje ich ze wszystkimi  
        przepisami regulaminowymi i porządkowymi dotyczącymi funkcjonowania  
        Urzędu.
21)   przedstawia Wójtowi propozycje do powierzenia określonych czynności  
         pracownikom. Występuje z wnioskami dotyczącymi awansu, nagrody,  
         wyróżnienia, oraz kar regulaminowych dla pracowników Urzędu.
    22)    prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu, kierowników gminnych  
              jednostek organizacyjnych, osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i  
             robót publicznych, prac społecznie użytecznych,  
23)   dokonywanie okresowej oceny stanu kontroli zarządczej,
     24)   ewidencjonowanie dokumentacji okresowych ocen kwalifikacyjnych   
              pracowników samorządowych Urzędu oraz kierowników jednostek  
              organizacyjnych Gminy    
    25)   przygotowywanie i przechowywanie dokumentów dot. naboru na wolne    
       stanowiska urzędnicze, zwrot oryginałów dokumentów załączonych do wniosku o  
       przyjęcie do pracy, fizyczna likwidacja odpisów i kserokopii dokumentów  
       złożonych przez kandydatów, którzy nie zostali zatrudnieni w wyniku ogłoszenia         naboru. Likwidacja następuje po upływie terminu określonego w odrębnych  
       przepisach.  
26)   organizacja i koordynacja narad i spotkań Wójta, administrowanie salą narad   
        Urzędu,
27)   przechowywanie dokumentów prawnych dot. organizacji Urzędu (statut Gminy,  
        regulamin organizacyjny, regulamin pracy, regulamin wynagradzania it.p.) ,  
28)   prowadzenie centralnego rejestru umów
29)   nadzór nad oflagowaniem budynku Urzędu w dni świąt państwowych  i  
        narodowych oraz lokalnych uroczystości,
     30)   ewidencjonowanie kontroli zewnętrznych, przechowywanie protokołów i  
       odpowiedzi na zalecenia pokontrolne,
     31)  sporządzanie projektu planu rocznego urlopów wypoczynkowych pracowników,
    32)   Sekretarz nie może być członkiem partii politycznej.

Kadencja 6 [2010-2014] 1
Agnieszka Waleczek Kadencja 8 [2018-2023] 2