Obsada

Szczególowe wyszukiwanie
Imię i Nazwisko Informacje Kadencja Kolejność
Alfreda Kudyba Stanowisko: Skarbnik Gminy
Telefon: 82 5669102 w.121
Email:
Godziny przyjęć:

pok. nr 21


Obowiązki:

Do zadań Skarbnika należy w szczególności:
1)  inicjowanie wszelkich prawnie dozwolonych działań Gminy w kierunku
pozyskania środków finansowych, koordynacji i współpracy przy opracowywaniu
projektu budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej,
2)  kontrolowanie i nadzorowanie realizacji budżetu, dokonywanie analizy budżetu
oraz bieżące informowanie Wójta o jego realizacji, nadzór nad oszczędnym
gospodarowaniem środkami publicznymi,  
3)  czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i dokumentacji finansowej,
4)  opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
5)  nadzorowanie i koordynowanie pracy służb finansowych Urzędu i jednostek
organizacyjnych Gminy, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,
6)  realizowanie obowiązków wynikających z ustaw: o finansach publicznych, o
dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych,
opłacie skarbowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, postępowaniu
egzekucyjnym w administracji,
7)  ścisła współpraca z audytorem wewnętrznym, Sekretarzem Gminy w realizacji
Regulaminu Kontroli Zarządczej,
8)  kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstaniem zobowiązań
finansowych Gminy,

9)  współdziałanie z Radą i jej komisjami.

Kadencja 6 [2010-2014] 1
Barbara Bedlińska Telefon: 82 5669 178
Kadencja 7 [2014-2018] 2
Elżbieta Iwasiuk Stanowisko: Skarbnik
Telefon: 82 5669 102 wew. 120
Email:
Kadencja 8 [2018-2023] 3